SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

.

Sáng ngày 29/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021 với sự tham dự của đông đủ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở.

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động năm 2021; thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo quyết toán tài chính công khai năm 2020, kế hoạch ngân sách năm 2021 và dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

 Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận về biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan Sở.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất và thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu phấn đấu quan trọng trong năm 2021, đặc biệt Nghị quyết đã đề ra “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo toàn diện, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng xã hội học tập và công dân học tập trên tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy.

Đoàn Chủ tịch (ông Vương Văn Bằng - Giám đốc (bên trái), bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch Công đoàn Sở GD&ĐT (bên phải)) điều hành Hội nghị.

 

Bài viết liên quan